Hej chef, har du koll på dina friskfaktorer?

Vad spelar arbetsmiljön för roll?

En glad medarbetare är en produktiv medarbetare. Som chef har du stora möjligheter att påverka arbetsmiljön för de du leder. Du kan påverka balansen mellan att ställa krav och att stötta. Att se till att stressen hålls på en rimlig nivå och på så vis förebygga sjukskrivningar. Något som framförallt orsakas av psykologiska orsaker. Med en välmående personal får du en välfungerande arbetsplats.

Att se till att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats handlar till stor del om att uppmärksamma och utveckla det som gör att människor mår bra på en arbetsplats – friskfaktorer. Friskfaktorer på individnivå kan vara: variation och utveckling i arbetet, eget ansvar, yrkesstolthet, meningsfullhet. Friskfaktorer på gruppnivå kan vara: gemenskap, rak kommunikation, humor, ärlighet, förtroende. Friskfaktorer i en organisation kan vara: korta beslutsvägar, närvarande chef, feedback, tydliga riktlinjer, lyhördhet.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser – senaste trenden!

Närmare hälften av alla kontorsanställda jobbar på andra ställen än på kontoret. Det ställer nya krav på utformningen av både organisation och fysisk arbetsmiljö. Den nya trenden aktivitetsbaserade arbetsplatser är en lösning. Den kan öka lönsamheten, kreativiteten och trivseln. Hur du som chef tar dig an förändringen spelar en avgörande roll i hur det går – läs mer här!

Ny föreskrift om social arbetsmiljö träder i kraft nästa år

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya föreskriften innebär att krav kommer att ställas på arbetsgivaren att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur man förebygger  och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hanterar kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016. Adecco kommer att genomföra utbildningar i anslutning till att den nya föreskriften börjar gälla. Kontakta annette.johansson@adecco.se för mer information.

3 konkreta tips

Så skapar du som chef en bättre arbetsmiljö

Som du redan vet består de flesta arbetsplatser av personligheter och behov. Rätt personlighet på rätt plats handlar mycket om att skapa plats för dessa behov. Du hittar fler tips på habitud.se, men här är en bra början:

Vad är arbetsmiljö?

Vad är arbetsmiljö?

Omfattar flera delar – fysisk arbetsmiljö (ex ljussättning, skaderisk etc), psykisk arbetsmiljö (ex stressituation) och social arbetsmiljö (ex gemenskap, stöd etc). De två sistnämnda slås vanligtvis ihop och kallas psykosocial arbetsmiljö.

Tips nr. 1

Be en medarbetare komma med feedback. Många kan tveka inför att uttrycka sina egna behov till sin chef. Därför är det extra viktigt att uppmuntra detta. Läs mer om varför här.

Tips nr. 2

Testa följande fråga på en person du leder: när kände du dig riktigt motiverad på jobbet? På så vis kan du ta reda på vad som känns meningsfullt för en kollega och hur ni kan göra mer av det som fungerar för hen. Läs mer om varför här.

Tips nr. 3

Arbeta på ordinarie arbetstid. Det kan nämligen vara ineffektivt att arbeta övertid. Som chef sätter du ett exempel och du kan enkelt minska stress och förtydliga vikten av prioritering om du går hem vid fem. Läs mer här.

Bonusmaterial! Ladda ned Kinnarps ”Trendrapport 2015 – workplace and lifespace design for a diverse decade” här.

Win-win!

Grattis Componenta - årets första vinnare!
Blir ditt företag årets sista vinnare? Tävlingen fortsätter.

Här kan du vinna en workshop till organisationen på temat Grupputveckling med Adecco* – för att hela gruppen ska samspela ännu bättre, utifrån alla olika personligheter, för att nå gemensamma mål. Vi har redan utsett en vinnare – stort grattis till Componenta. Fram till den sista december har ditt företag möjlighet att vara med och tävla om att bli årets andra vinnare!

* Gruppen kan vara upp till 12 personer och värdet är ca 35 000 kr.
Skicka

Tävlingsvillkor

För att vara med i tävlingen ska du anmäla dig på www.rättpersonlighetpårättplats.se genom att registrera din e-postadress samt en motivering om varför just din arbetsgrupp är i behov av en Grupputveckling med Adecco. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Adecco förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Tävlingen pågår från den 5 oktober 2015 till den 1 november 2015.

Om inte Adecco efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnarna genom kontakt på via den e-postadress som angavs vid registrering inom två (2) dagar från det att vinnarna utsetts, eller om de utsedda vinnarna inte uppfyller kraven för att få delta i tävlingen, utser juryn en ny vinnare.

Adecco kan inte ställas ansvariga för eventuella tekniska fel hos tredje part som gör att tävlingen inte kan genomföras enligt ovan.

Adecco ansvarar inte för borttagna, stötande eller ogiltiga bidrag.

Om du har några frågor med anledning av dessa tävlingsregler, vänligen kontakta Adecco på marknad@adecco.se

Ansvarig för tävlingen är Adecco.

Pris

Grupputvecklingsworkshop för upp till 12 personer till ett värde av ca 35 000 kr.

För att äga rätt att ta emot priset måste vinnaren följa dessa tävlingsregler, tillämpliga lagar, förordningar och regler. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras, vad avser innehåll eller omfattning.

Kontakt

Vinnaren meddelas via via e-post.

Jury

Juryn, bestående av Charlotte Nordén och Anette Johansson, marknadschef respektive verksamhetsområdeschef på Adecco Sverige AB, väljer ut de personer vars motivering och behov de anser vara bäst lämpade för workshopen Grupputveckling med Adecco. Vinnaren utses under vecka 46.

Juryns beslut behöver inte motiveras och beslutet går inte att överklaga. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Adeccos beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter tävlingsdeltagaren lämnar om sig själv i samband med tävlingsdeltagandet kommer att behandlas av Adecco Sverige AB i syfte att administrera tävlingen.

Adecco kommer att behandla personuppgifterna i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser och för marknadsföring. Deltagarnas namn kan komma att publiceras och användas för marknadsföringsändamål, utan vidare ersättning. Du godkänner att Adecco registrerar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PUL. Dina uppgifter lagras ett år efter att tävlingen avslutats. Efter det kommer dina uppgifter att raderas. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att begära registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat avseende dig. För att begära detta kan du kontakta Adecco enligt nedan. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Kontakta oss då per e-mail på marknad@adecco.se. Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Till startsidan